Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Էլեկտրամագնիսական տարանջատիչ